پيش بسوی انتصابات!

با رد صلاحيت بسياری از نامزدهای انتخاباتی منسوب به اصلاح طلبان ، که چهره های شاخص و شناخته شده مجلس کنونی در ميان اين افراد به چشم می خورند مبارزه برای يکدست کردن مجلس هفتم بسود جناح انحصارگر و محافظه کار حاکميت وارد دور نوينی شده است. کوشش اين جناح برای بازپس گرفتن مواضع از دست رفته قدرت در مرحله نخست متوجه انتخاباتی است که در پيش است. انتخابات برای دور هفتم مجلس شورای اسلامی انتخابات از نوع محدود کردن تا حد ممکن آلترناتيوهای انتخاباتی و کاهش ميزان مشارکت مردم در آنست. برای عاملان اين جناح نتيجه مهم تر از شکل برگزاری انتخابات است. مجلس يکدست در دست آنها به ياری رهبر منتخب آنها راه را برای بازگشت به دوران طلايی سلطه بلامنازع باز می کند و چه بسا مقدمات را برای انتخاب رئيس جمهوری دلخواه آماده خواهد کرد. اگرچه زمان برای بازپس گيری قهرآميز مواضع از دست رفته قدرت به سر آمده و تن دادن اجباری اين جناح به بازی انتخابات خود از نشانه های تغيير فضای سياسی در جامعه ای است که ديگر نه تحمل اعمال قهر را دارد و نه حاصلی از آن سراغ دارد ، اما رو در رويی نيروها و قدرتی که پشت آنها بالفعل به حرکت درآمده هنوز تضمين کننده حفظ آرامش مطلوب جامعه و مردم نيست.

موج اعتراضات به اين اقدام از سوی نمايندگان اگر هم چنان دامنه ای بخود گيرد که به تجديد نظر در برخی از آراَ بيانجامد و با پا در ميانی رهبر پاره ای آوانس ها داده شود اما در چارچوب مبارزه در ميانه قدرت موجب تحولی کيفی نخواهد شد. رهبری که در پاسخ به استانداران معترض به اين رای در ابتدا  کار آنها را نيز خالی از اشکال نمی يابد و می گويد هيات های نظارت نيز به کار استانداران اعتراض دارند با اعلام جايگاه خود آنها را به آرامش دعوت می کند و توصيه می کند از طرق قانونی قضيه را دنبال کنند. آقای ابطحی مشاور حقوقی رئيس جمهور شانسی برای پادرميانی خاتمی نمی بيند و معتقد است تغييری اصولی را نمی بايد انتظار داشت.

اما با اين وجود با نزديک شدن موعد انتخابات و اعلام نظر هيات های اجرايی نظارت بر انتخابات که از سوی شورای نگهبان بر کار گمارده شده اند ما شاهد جنب و جوشی بی مانند در صحنه پيکار برای آزادی انتخابات هستيم و سياست به معنای کامل کلمه تبلور بيرونی يافته است. زمان برای گرد آوردن نيرويی که می تواند فشارها را برای به عقب نشينی واداشتن انحصارگران کوتاه اما مناسب تر از هميشه است. فرصت برای پيوند دادن مبارزه اصلاح طلبان در درون حاکميت با نيرويی که در خارج از آن در حال شکل گرفتن است و می تواند حمايت مردمی را از موج تحصن و اعتراضات مدنی چند برابر کند مهياست.

در چنين شرايطی است که ناسنجيده بودن و شتاب زد گی در دادن اطلاعيه های تحريم نمايان می شود. تحريم در اين مرحله مساوی بر روی خود بستن همه درها و پنجره های سياست است که زندگی هر روز با شگفتی در برابر ما می گشايد و ما را دعوت به پرتاب شدن در اين سيل خروشان می کند.

فرصت برای پيوند دادن بخش های گوناگون جنبش آزادی خواهانه را از دست ندهيم. اين مبارزه با اين انتخابات به پايان نخواهد رسيد. اين دور تخته پرشی است برای محکم تر کردن ميخ مبارزه برای آزادی انتخابات و مردمی کردن آن . تا تحريم اين انتخابات وظايفمان را بر زمين نگذاريم.پيش بسوی انتصابات!